ข้อมูล/ประวัติโรงเรียนประวัติโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พทยาคาร

    โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ชลบุรี-ระยอง ซึ่งตั้งอยู่ที่ 419 ม.5 ต.นาเกลือ ติดถนนพัทยา-นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยพระครูปลัดบุญมี     เริ่มแรกโรงเรียนของเรามีครูเพียง 2 คน และนักเรียนเพียง 40 คนเท่านั้น แต่ภายหลังจำนวนนักเรียนและครูของโรงเรียนได้เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ และได้รับอาคารเรียน อาคารโรงฝึกงาน อาคารเอนกประสงค์ รวมเนื้อที่ทั้งหมด 29 ไร่ 9 ตารางวา ในปีการศึกษา 2534 จึงส่งโรงเรียนเข้าประกวดรางวัลพระราชทานประเภทโรงเรียนดีเด่นขนาดใหญ่ และได้รับรางวัลในปีพุทธศักราช 2535 อันเป็นเกียรติประวัติสูงส่ง และจากการเพิ่มของจำนวนนักเรียนที่มีมากขึ้นจึงได้ของบประมาณจัดสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น เป็นหลังแรกของประเทศไทยดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช 2539 และให้ชื่ออาคารว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ”