PHO-KM


ศูนย์อาเซียนศึกษา : ASC
aec.jpg

พิธีเปิดห้องเรียนอาเซียน

แหล่งเรียนรู้
1. http://www.mfa.go.th/asean/
2. https://www.facebook.com/WeAseanThai
3. http://www.asean.org/
4. http://www.thai-aec.com/
5. http://โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน     

 
ผลงานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 
 
Pho-KM © 2013


Generated 0.014207 sec.