ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุดอัจฉริยะ
     ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)