ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
13

• ชาย
70

• หญิง
113

รวม
196


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
26

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
65

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• ไม่ระบุ
104


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ไม่ระบุข้อมูล
2

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• กลุ่มงานบริหารวิชาการ
1

• กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา
1

• กลุ่มงานกิจการนักเรียน
1

• ระดับชั้น ม.1
1

• ระดับชั้น ม.2
1

• ระดับชั้น ม.3
1

• ระดับชั้น ม.4
1

• ระดับชั้น ม.5
1

• ระดับชั้น ม.6
1

• ภาษาไทย
11

• คณิตศาสตร์
19

• วิทยาศาสตร์
20

• สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
17

• ศิลปะ
8

• การงานอาชีพและเทคโนโลยี
20

• ภาษาต่างประเทศ
22

• สุขศึกษาและพลศึกษา
9

• งานบุคลากร
2

• งานสารบรรณ
1

• งานปกครอง
1

• งานวัดผล
4

• งานรูดบัตร
1

• งานทะเบียน
4

• งานคอมพิวเตอร์
5

• งานอนามัยโรงเรียน
1

• กลุ่มบริหารงานวิชาการ
13

• งานแนะแนว
4

• รักษาความสะอาด
3

• รักษาความปลอดภัย
3

• บริการ
7

• ช่างครุภัณฑ์
1

• พนักงานขับรถ
2

• อาคารสถานที่
3

• กลุ่มบริหารงานส่งเสริมการจัดการศึกษา
20

• งานแผนงาน
3

• Education Hub
3

• รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
5
นางสาวนิลวรรณ วัฒนา
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางศุภมาศ บรรณสิทธิ์
หัวหน้างาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางวลัยกร สารบุญ
ครู กลุ่มบริหารงานวิชาการนพพร โอภาชาติ
ครู กลุ่มบริหารงานวิชาการนางสาวจุติพร จินาพันธ์
ครู กลุ่มบริหารงานวิชาการนางสาวทิติยา พันธ์ใจธรรม
ครู กลุ่มบริหารงานวิชาการนางสาวกิตติมา พุมมา
ครู กลุ่มบริหารงานวิชาการนางชลิดา การเพียร
ครู กลุ่มบริหารงานวิชาการนางสาวอรทัย ธรรมนาม
ครู กลุ่มบริหารงานวิชาการนางสาวธารใจ กุมภาพันธ์
ครู กลุ่มบริหารงานวิชาการนายอภิวัฒน์ อุไร
ครู กลุ่มบริหารงานวิชาการนางสาวภรภัทร แต้มพิมาย
ครู กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวอุมาพร คำเลิศ
เจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ