ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
14

• ชาย
69

• หญิง
119

รวม
202


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
32

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
66

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• ไม่ระบุ
103


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ไม่ระบุข้อมูล
2

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• กลุ่มงานบริหารวิชาการ
1

• กลุ่มงานบริหารทรัพย์สินและบุคคล
2

• กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา
1

• กลุ่มงานกิจการนักเรียน
1

• ระดับชั้น ม.1
1

• ระดับชั้น ม.2
1

• ระดับชั้น ม.3
1

• ระดับชั้น ม.4
1

• ระดับชั้น ม.5
1

• ระดับชั้น ม.6
1

• ภาษาไทย
14

• คณิตศาสตร์
20

• วิทยาศาสตร์
21

• สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
17

• ศิลปะ
8

• การงานอาชีพและเทคโนโลยี
19

• ภาษาต่างประเทศ
22

• สุขศึกษาและพลศึกษา
8

• งานบุคลากร
2

• งานสารบรรณ
1

• งานปกครอง
1

• งานรูดบัตร
1

• งานทะเบียน
3

• งานคอมพิวเตอร์
4

• งานอนามัยโรงเรียน
1

• กลุ่มบริหารงานวิชาการ
13

• งานแนะแนว
3

• รักษาความสะอาด
6

• รักษาความปลอดภัย
2

• บริการ
7

• ช่างครุภัณฑ์
1

• พนักงานขับรถ
2

• อาคารสถานที่
2

• กลุ่มบริหารงานส่งเสริมการจัดการศึกษา
14

• งานแผนงาน
3

• Education Hub
4

• ผู้ดูแลระบบหลัก
6
นางสาวสุวรี อัศวพรหมธาดา
ครู กลุ่มบริหารงานส่งเสริมการจัดการศึกษานายเฉลิมชัย บุญล้อม
ครู กลุ่มบริหารงานส่งเสริมการจัดการศึกษานางสาวศักดิ์กุณา ถนอมแก้ว
ครู กลุ่มบริหารงานส่งเสริมการจัดการศึกษานายณรงเดช ทีฆะนาม
ครู กลุ่มบริหารงานส่งเสริมการจัดการศึกษานางอมรรัตน์ ฤทธิไทยสงค์
ครู กลุ่มบริหารงานส่งเสริมการจัดการศึกษานางขนิษฐา ศรีกะกูล
ครู กลุ่มบริหารงานส่งเสริมการจัดการศึกษานางสาวนงลักษณ์ วาสะศิริ
ครู กลุ่มบริหารงานส่งเสริมการจัดการศึกษานายนิพนธ์ การเพียร
ครู กลุ่มบริหารงานส่งเสริมการจัดการศึกษานางสาวปริศนา แสนสุข
ครู กลุ่มบริหารงานส่งเสริมการจัดการศึกษานางสายฝน แก้วชัย
ครู กลุ่มบริหารงานส่งเสริมการจัดการศึกษานายธนันท์ธร อิ่มใจ
ครู กลุ่มบริหารงานส่งเสริมการจัดการศึกษานายศารทูล ธิมะสาร
ครู กลุ่มบริหารงานส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวแกมแก้ว แซ่อึ้ง
เจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงานส่งเสริมการจัดการศึกษานางพจนา ศรีท้วม
เจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงานส่งเสริมการจัดการศึกษา