ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
13

• ชาย
73

• หญิง
121

รวม
207


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
30

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
68

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• ไม่ระบุ
108


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• กลุ่มงานบริหารวิชาการ
2

• กลุ่มงานบริหารทรัพย์สินและบุคคล
2

• กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา
1

• กลุ่มงานกิจการนักเรียน
2

• ระดับชั้น ม.1
1

• ระดับชั้น ม.2
1

• ระดับชั้น ม.3
1

• ระดับชั้น ม.4
1

• ระดับชั้น ม.5
1

• ระดับชั้น ม.6
1

• ภาษาไทย
14

• คณิตศาสตร์
20

• วิทยาศาสตร์
21

• สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
18

• ศิลปะ
8

• การงานอาชีพและเทคโนโลยี
21

• ภาษาต่างประเทศ
24

• สุขศึกษาและพลศึกษา
8

• งานบุคลากร
2

• งานสารบรรณ
1

• งานปกครอง
1

• งานรูดบัตร
1

• งานทะเบียน
2

• งานคอมพิวเตอร์
4

• งานอนามัยโรงเรียน
1

• กลุ่มบริหารงานวิชาการ
12

• งานแนะแนว
4

• รักษาความสะอาด
7

• รักษาความปลอดภัย
2

• บริการ
7

• พนักงานขับรถ
2

• อาคารสถานที่
2

• กลุ่มบริหารงานส่งเสริมการจัดการศึกษา
13

• งานแผนงาน
3

• Education Hub
4

• ผู้ดูแลระบบหลัก
6




นางสาวสุวรี อัศวพรหมธาดา
ครู กลุ่มบริหารงานส่งเสริมการจัดการศึกษา



นายเฉลิมชัย บุญล้อม
ครู กลุ่มบริหารงานส่งเสริมการจัดการศึกษา



นางสาวศักดิ์กุณา ถนอมแก้ว
ครู กลุ่มบริหารงานส่งเสริมการจัดการศึกษา



นายณรงเดช ทีฆะนาม
ครู กลุ่มบริหารงานส่งเสริมการจัดการศึกษา



นางอมรรัตน์ ฤทธิไทยสงค์
ครู กลุ่มบริหารงานส่งเสริมการจัดการศึกษา



นางขนิษฐา ศรีกะกูล
ครู กลุ่มบริหารงานส่งเสริมการจัดการศึกษา



นางสาวนงลักษณ์ วาสะศิริ
ครู กลุ่มบริหารงานส่งเสริมการจัดการศึกษา



นางสาวปริศนา แสนสุข
ครู กลุ่มบริหารงานส่งเสริมการจัดการศึกษา



นางสายฝน แก้วชัย
ครู กลุ่มบริหารงานส่งเสริมการจัดการศึกษา



นายธนันท์ธร อิ่มใจ
ครู กลุ่มบริหารงานส่งเสริมการจัดการศึกษา



นายศารทูล ธิมะสาร
ครู กลุ่มบริหารงานส่งเสริมการจัดการศึกษา





นางสาวแกมแก้ว แซ่อึ้ง
เจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงานส่งเสริมการจัดการศึกษา



นางพจนา ศรีท้วม
เจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงานส่งเสริมการจัดการศึกษา